KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME FORMU

Uzm.Dr.Gizem Hanzade Erkuş Muayenehanesi’nde hasta ve danışanların mahremiyetine özen gösterilmektedir. Bu nedenle kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmektedir. KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenmektedir.


1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Uzm.Dr.Gizem Hanzade Erkuş Muayenehanesi bünyesindeki sağlık çalışanları tarafından işlenen kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemler ile, telefon, internet sitesi, online hizmetler ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Özel ve genel nitelikli aşağıda yer alan kişisel verileriniz, özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz, sır saklama yükümlülüğü altında olmak kaydı ile Uzm.Dr.Gizem Hanzade Erkuş tarafından yine aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir;


Adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız, doğum yeriniz ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, öğrenim durumunuz ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz; adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, ödeme ve faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz; muhtelif zamanlarda tarafımızca elektronik olan veya olmayan yöntemlerle edinilebilecek dijital bilgiler; tüm tıbbî teşhis, muayene ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz gibi kişisel sağlık verisi başta olmak üzere genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz; iletişime geçmek için kullandığınız internet sitesi, elektronik posta, telefon uygulamaları, mesaj, mektup gibi vasıtalarla ilettiğiniz diğer bilgiler, rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler.


Özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere kişisel verileriniz, kamu sağlığının korunması, erken teşhis ve koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi; randevunuz hakkında sizi bilgilendirebilme; muayenehanenin iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla analiz ve araştırma yapılması; yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi; verilen hizmetler karşılığında faturalandırma yapma; kimliğinizi teyit etme; ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma; sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma; sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme; size sunulan sağlık hizmetlerinin sürekliliği, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık verilerinizi saklama; cep telefonu ile görüşmelerin sağlık hizmetini daha etkin ve verimli kılabilmesi, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme amaçlarıyla işlenebilecektir.


Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.


2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, özel sigorta şirketleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, Türkiye Eczacılar Birliği, mahkemeler, tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olunan laboratuvarlar, hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu ve/veya sağlık hizmeti sunan üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz ve/veya vekilleriniz, bağlı olduğunuz ve/veya çalışmakta olduğunuz kurum, avukatlar, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, faaliyetlerimizi yürütmek üzere, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi işyeri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek sorumlu olan, hizmetlerinden faydalandığımız veya destek hizmet sağlayıcılarımız olan yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki kuruluşlar ile KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak paylaşılabilecektir


3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve Uzm.Dr. Gizem Hanzade Erkuş'un hekim sıfatı ile yasal yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirebilmesi amacı ile toplanmakta ve işlenmektedir.


İşbu kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir. Ayrıca, sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.


4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


5. Veri Güvenliği

Dr. Gizem Hanzade Erkuş, kişisel verilerinizi teknik ve idari imkânları dâhilinde titizlikle korumaktadır. KVK Kanunu kapsamındaki taleplerinizi, yazılı olarak Büyükşehir Mah. Cumhuriyet Cad. Ekinoks Residance E1 Blok d56, Beylikdüzü/İstanbul, Türkiye adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden imzalı olarak bizzat talep edebilirsiniz.